Przejdź do treści

Privacy Policy

Polityka prywatności serwisu www.lepczynski.it.

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
  przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług
  i treści oferowanych poprzez Serwis www.lepczynski.it
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
  Lepczyński IT WOJCIECH LEPCZYŃSKI z siedzibą w Poznaniu.
  NIP 7891620563, REGON 388173435.
  Aktualne informacje na temat firmy można uzyskać na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
  odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
  aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
  stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
  następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez dobrowolnie wprowadzone w komentarzu informacje,
  c) poprzez zapisanie się do newslettera,
  d) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
  osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
  umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
  danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
  ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
  zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.lepczynski.it. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

#

Privacy policy of the website www.lepczynski.it.

 1. General information
  This Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data
  provided by Users in connection with their use of services
  and content offered by the website www.lepczynski.it
 2. The administrator of personal data contained on the website is
  Lepczyński IT WOJCIECH LEPCZYŃSKI based in Poznań.
  NIP 7891620563, REGON 388173435.
  Up-to-date information about the company can be found at https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
 3. In the interest of the security of the data entrusted to us, we have developed an internal one
  procedures and recommendations to prevent the disclosure of data to individuals
  unauthorized. We control their performance and constantly check their compliance with
  relevant legal acts – the Personal Data Protection Act, the Act on
  providing services by electronic means, as well as all types of implementing acts and
  acts of Community law.
 4. Personal data is processed on the basis of the consent expressed by the User and
  in cases where the law authorizes the Administrator to process
  personal data on the basis of legal provisions or for the implementation of the concluded between
  contracting parties.
 5. The website performs the functions of obtaining information about users and their behavior in
  in the following way:
  a) through information entered voluntarily in forms,
  b) through information entered voluntarily in the comment,
  c) by subscribing to the newsletter,
  d) by collecting “cookies”.
 6. The website collects information voluntarily provided by the user.
 7. the data provided in the form are processed for the purpose resulting from the specific function
  the form, e.g. in order to process the information contact
 8. Personal data left on the website will not be sold or made available
  third parties in accordance with the provisions of the Act on the Protection of Personal Data.
 9. The data contained in the form may be viewed by a natural person who is there
  she placed. This person also has the right to modify and stop processing his
  data at any time.
 10. We reserve the right to change the privacy policy of the website for which
  may be influenced by the development of internet technology, possible changes to the law in the field of
  protection of personal data and the development of our website. About any
  We will inform you about any changes in a visible and understandable way.
 11. Links to other websites may appear on the Website. Such sites
  websites operate independently of the Website and are not supervised in any way by
  website www.lepczynski.it. These websites may have their own privacy policies and
  regulations that we recommend that you read.

If in doubt about any of the provisions of this privacy policy, we are here to help
instructions – the data can be found in the tab – CONTACT.